Інформаційне повідомлення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта»

Згідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04.10.2019 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» Українську інженерно-педагогічну академію призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» (далі – Конкурс).

Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь у II-му турі Конкурсу.

Планується робота секцій за такими науковими напрямками:

 1. Теорія та методика формування змісту професійної освіти.
 2. Теоретико-методичні основи розробки та використання методів навчання та виховання.
 3. Теоретико-методичні основи розробки та використання засобів навчання та виховання.
 4. Теоретико-методичні основи розробки та використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній освіті.

На Конкурс подаються не більше трьох кращих студентських наукових робіт – переможців І туру, які самостійно підготовлені (не більше 2 авторів), є пошуковими за своїм характером, упроваджені у навчальний процес, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.

Наукові роботи оформлюються відповідно до Положення про проведення Конкурсу (наказ МОНУ № 605 від 18.04.2017 р., зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 р. за № 389/20702). Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.

На Конкурс не допускаються реферативні та оглядові роботи.

Конкурсні роботи потрібно надіслати до 15.02.2020 р. (за поштовим штемпелем) за адресою:

Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти
Українська інженерно-педагогічна академія
вул. Університетська 16,
м. Харків, 61003

До 1 квітня 2020 року на веб-сайті Української інженерно-педагогічної академії будуть вказані прізвища конкурсантів, які запрошуються до участі у підсумковій науково-практичній конференції.

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за графіком: 14 квітня 2020 року – заїзд (після 16:00 години), організаційні заходи; 15 квітня 2020 року – засідання конференції, підведення підсумків; 15-16 квітня 2020 року – від’їзд.

Вимоги до оформлення студентських наукових робіт:

 • Наукові роботи виконуються українською мовою.
 • Конкурсна робота надається під шифром (не більше двох слів).
 • Наукова робота обов’язково повинна мати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури (відповідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис) та анотацію (Додаток А), при наявності акту про впровадження результатів наукової роботи, патентів, публікацій автора відповідну інформацію навести в анотації.
 • На титульному листі розміщуються: назва роботи, шифр.
 • Текст роботи друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.5, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 (210 х 297 мм), обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел.
 • В окремому запечатаному конверті під тим самим шифром подаються відомості про авторів та наукового керівника (Додаток Б), копії актів про впровадження, патентів, публікацій тощо.
 • Наукові роботи подаються у друкованому вигляді та на електронних носіях. Під час рецензування робота буде перевірятися на академічний плагіат.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Порядку проведення конкурсу, конкурсна комісія має право відхилити її від участі у конкурсі.

Роботи надсилати до 15.02.2020 р. за адресою:

Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти
Українська інженерно-педагогічна академія
вул. Університетська 16,
м. Харків, 61003

Просимо Вас надсилати листи Укрпоштою простим листом (роботи, які надсилатимуться Новою поштою та заказним листом прийматися не будуть) 

Контактні телефони:

Коваленко Олена Едуардівна, д.пед.н., проф., голова галузевої конкурсної комісії   (057) 733 79 44

Купріянов Олександр Володимирович, д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи УІПА, заступник голови галузевої конкурсної комісії  (057) 733-79-98, (057) 733-78-57

Брюханова Наталія Олександрівна, д.пед.н., проф., зав. кафедрою педагогіки, методики та менеджменту освіти УІПА, заступник голови галузевої конкурсної комісії  (057) 733-78-00

Бачієва Лариса Олександрівна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти УІПА, відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії (057) 733- 78-75, 067-7838649.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *