Відгуки роботодавців про випускників і роботу аспірантури УІПА

Відгук belyev-sergiiнаукового керівника аспіранта Української інженерно-педагогічної академії про роботу відділу аспірантури та докторантури

Під час наукового керівництва аспіранткою О.О. Ільїною з 2019 року і до її підготовки до захисту дисертації 08 квітня 2021 року відділ аспірантури та докторантури Української інженерно-педагогічної академії своєчасно і докладно надавав інформацію про терміни виконання індивідуального плану освітньої підготовки та наукової роботи аспірантки, інформацію про графіки проведення занять з дисциплін навчального плану, про критерії оцінювання під час заліків та екзаменів, про вимоги щодо оформлення звітної документації.

Навчання в аспірантурі УІПА сприяло професійному становленню О.О. Ільїної, підвищенню якості її професійної діяльності на посаді викладача. Вона успішно оволоділа сучасними науковими теоріями та підходами щодо організації професійної підготовки здобувачів освіти, опанувала інноваційні методики викладання навчальних дисциплін, набула прагнення до постійного підвищення професійного рівня, про що свідчить отриманий нею сертифікат вчителя-тренера НУШ.

Робота відділу аспірантури та докторантури Української інженерно педагогічної академії заслуговує на позитивну оцінку.

Доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти
та освітнього менеджменту Комунального закладу
“Харківська Гуманітарно-педагогічна академія”
Харківської обласної ради                                                                                                            С.Б.Бєляєв

Відгук ponomareva-galinaна роботу аспірантури Української інженерно-педагогічної академії щодо підготовки кадрів для системи вищої педагогічної освіти на науковому та освітньо-науковому рівнях

Упродовж 2014-2021 років колективи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради та Української інженерно-педагогічної академії тісно співпрацюють щодо підготовки наукових кадрів для системи вищої педагогічної освіти.

Відповідно до Договору про співпрацю між закладами вищої освіти в зазначений період в аспірантурі навчалися та навчаються здобувачі й аспіранти денної та заочної форм. 18 науково-педагогічних й педагогічних працівників та співпрацівників Харківської гуманітарної педагогічної академії, випускників аспірантури, продовжують працювати на різних педагогічних посадах.

У зазначені роки успішно захистили дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук викладачі й співпрацівники, що складає 100% від поданих до захисту робіт (Павлова О.Г., Савченко Л.Л., Колосова С.В., Соколюк О.В., Клімчук В.А., Пилипенко Н.В., Сирова Ю.В., Гирка І.В., Кравчена А,О., Апрелєва І.В., Дмитренко К.А., Бахмат Л.В., Ткаченко К.Г., Бєлікова І.В., Дрокіна А.С., Ільїна О.О. та ін.).

Уважаю за доцільне відзначити чіткість, системність та високий рівень організації роботи аспірантури Української інженерно-педагогічної академії, працівники якої незмінно демонструють компетентність і відповідальність у вирішенні питань, що стосуються якісної підготовки кадрів до здійснення наукової діяльності.

Заслуговують на позитивну оцінку зміст та здійснюваний контроль результативності підготовки дисертаційних досліджень на освітньо- науковому та науковому рівнях.

Слід наголосити на високій ефективності та результативності роботи аспірантури академії, що позитивно позначилось на якості фахової діяльності викладачів нашого закладу освіти та їх науково-дослідницької роботи. Зокрема, завідувачі кафедр наголошують на зростанні рівня професійної компетентності викладачів, зрілості у науково-методичному забезпеченні та змістовому наповненні освітнього процесу, досягненні його оптимального результату.

Аспіранти, здобувачі та наукові керівники відзначають високий рівень планової організованості, науковості, методичної вивіреності процесу підготовки дисертаційних робіт шляхом надання освітньо-консультативних послуг та науково-методичної підтримки з боку адміністрації й працівників аспірантури.

Ректор                                                              Галина ПОНОМАРЬОВА

ВідгукKharkivska алла

наукового керівника, доктора педагогічних наук, професора Харківської Алли Анатоліївни щодо якості підготовки аспіранта кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії Швецової Ганни Андріївни за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

Інтеграція нашої держави в світовий науковий простір передбачає забезпечення якісних змін у освітній системі, де головним ресурсом виступають висококваліфіковані педагогічні кадри.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) в Українській інженерно-педагогічній академії відповідає предметній галузі визначеної для неї спеціальності та вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти.

Чітка структура освітнього процесу в умовах Української інженерно педагогічної академії вирізняється запровадженням системного підходу до її побудови, що сприяло формуванню в аспірантки Швецової Ганни Андріївни ґрунтовних професійних знань, розвитку нестандартного мислення, креативності, наполегливості, прагнення до пошуку нових шляхів реалізації задуманого.

Потреба у висококваліфікованих педагогічних кадрах для закладів вищої освіти актуалізує доцільність підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) в Українській інженерно-педагогічній академії. Аспіранти, що пройшли підготовку в стінах Української інженерно педагогічної академії та отримали відповідні дипломи, можуть працювати на посадах, пов’язаних з педагогічною науково-дослідною та викладацькою діяльністю у закладах вищої освіти України.

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни), що реалізується в умовах Української інженерно педагогічної академії, передбачає можливість формування індивідуальної освітньої стратегії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами навчальних дисциплін; практичної підготовки, що забезпечує формування компетентностей та соціальних навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності. Вагомим внеском у збагачення педагогічної теорії та практики є надана аспірантам можливість ініціювання інноваційних ідей у обраних напрямах дисертаційних досліджень.

Особливої уваги заслуговує можливість для аспірантів долучитись до вивчення сучасних проблем педагогічної освіти. Провідними викладачами академії (Лазарєвим М.І., Штефан Л.В., Брюханової Н.А. та іншими) здійснюється кропітка праця з розкриття наукового потенціалу аспірантів, розвитку їх фахових здібностей, умінь ставити мету і досягати її послідовними та логічними діями, ухвалюючи рішення, виявляти гнучкість і широту поглядів.

Навчання за таких умов дозволило аспірантці Швецовій Ганні Андріївні в педагогічній діяльності проявляти високий рівень професіоналізму, зокрема застосовуючи різні прийоми, методи, новітні технології навчання, що стало запорукою досягнення стабільно високих результатів успішності здобувачів освіти.

За час навчання в аспірантурі Української інженерно-педагогічної академії за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) та виконання дисертаційного дослідження викладачі допомогли Ганні Андріївні проявити себе відповідальним, ініціативним та здібним дослідником, сумлінним працівником, спроможним самостійно ставити та розв’язувати наукові проблеми в галузі педагогічної освіти.
Широкий науковий світогляд, що закладається в стінах Української інженерно-педагогічної академії дозволив аспірантці, спираючись на комплексний підхід, основою якого є особистісно зорієнтований та системний підходи, теоретично визначити й обґрунтувати методику навчання основ комп’ютерної графіки майбутніх учителів фізико – математичних спеціальностей та експериментально перевірити її ефективність.

По завершенню повного циклу навчання можна сказати, що Швецова Ганна Андріївна є цілком сформованим ученим, здатним самостійно вирішувати складні наукові проблеми у сфері педагогіки. Про це свідчить виконана нею дисертаційна робота та присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради                                                                                                             Алла ХАРКІВСЬКА

Відгук

Kharkivska алла

наукового керівника, доктора педагогічних наук, професора Харківської Алли Анатоліївни щодо якості підготовки здобувача ступеня доктора філософії Фоменко Лариси Миколаївни в аспірантурі Української інженерно-педагогічної академії

В Українській інженерно-педагогічній академії здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261.

Фоменко Лариса навчалася  в аспірантурі Української інженерно-педагогічної академії з жовтня 2016 року за спеціальністю 015 Професійна освіта (спеціалізація: теорія і методика професійної освіти).

Зміст програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) відповідає предметній області визначеної спеціальності та передбачає розвиток як педагогічних, так і науково дослідницьких компетентностей аспірантів,  здобуття                      теоретичних та практичних результатів навчання, проведення власного наукового дослідження, результати якого будуть мати наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Освітні компоненти, які включені до освітньої програми, становлять логічну взаємопов’язану систему, обсяг яких у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи відповідає фактичному навантаженню здобувачів та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Під час навчання аспірантка здобувала знання та навички як з дисциплін загальної науково-професійної та практичної підготовки, так і безпосередньо з дисциплін зі спеціальності 015 Професійна освіта (спеціалізація: теорія і методика професійної освіти). Варто відзначити, що для здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні створені всі умови для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством.

Навчальний план представлено такими дисциплінами, як: філософія, українська мова, іноземна мова, інформаційні технології в наукових дослідженнях, теорія і методологія наукового дослідження, педагогіка та інноваційні технології в галузі. Вивчення зазначених дисциплін сприяло підготовці здобувачки до наукової роботи в галузі освіти, розвитку нових знань в рамках науково-дослідної кар’єри та застосування знань у повсякденній практиці.

В освітньому процесі застосовувалися різноманітні форми та методи навчання, викладання та контролю, що сприяло ефективному засвоєнню матеріалу, відповідало вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

Під час викладання навчальних дисциплін застосовувався проблемно- орієнтований стиль викладання, що забезпечило залучення Л. Фоменко до активної та продуктивної пізнавальної діяльності. Запровадження в освітній процес інтерактивних методів навчання (метод групової роботи, дискусії, рольові ігри, кейс-метод, метод портфоліо, метод проектів, проведення наукових семінарів та конференцій) сприяло розвитку дослідницької, творчої та пізнавальної діяльності здобувачки. Також на поглиблення основних загальних та фахових компетентностей позитивно вплинуло виконання аспіранткою пошукових, розрахункових та творчих завдань із використанням сучасних інформаційних технологій, робота з бібліографічними та наукометричними базами даних, апробація результатів наукового дослідження на науково практичних конференціях і семінарах.

Зокрема, доктор філософських наук, професор Будко Володимир Васильович під час проведення лекцій із філософії застосовував методи аналоги та контрасту, що сприяло осмисленню парадигмальних принципів осягнення світу історичними суб’єктами в історії світової та вітчизняної філософії, розвитку вмінь трансформувати отримані знання в розробку методологічної проблематики сучасної науки. Практичні заняття проходили у вигляді дискусій, дебатів, прес-конференцій, завдяки чому в аспірантки сформувалося цілісне бачення світу як методологічної основи постановки та розв’язання теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із освітньою – науковою діяльністю.

Вивчення аспіранткою курсу «Українська мова» було необхідним, оскільки сприяло підвищенню загального рівня культури мови і фахового мовлення, свідомому розумінню і правильному користуванню відповідною термінологією, розвитку вміння правильно оформляти відповідну документацію, спілкуватися українською із загальної та фахової проблематики. Викладачка Чуєшкова Оксана Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, багато уваги приділяла формуванню вмінь розробляти наукові тексти, оформлювати цитати та списки використаних джерел. Використання на заняттях проблемних запитань та дослідницького методу позитивно впливало на формування знань і вмінь.

За умов глобалізації освіти актуальним на часі є вивчення аспірантами іноземної мови, що має забезпечити розвиток мовленнєвих умінь для ефективного використання іноземної мови у професійних та академічних цілях. В процесі викладання Ремізанцева Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов організовувала роботу аспірантів у малих групах, парах, застосовувала англомовні відео та аудіо матеріали наукового спрямування, завдяки чому у здобувачки розвинулася здатність сприймати та обробляти новітню фахову інформацію із наукових джерел іноземною мовою;

– сформувалися уміння описати результати дослідження, повідомити про основні положення наукового дослідження, висловлювати свою думку, продукувати тексти академічного та професійного спрямування;

– удосконалилися вміння спілкуватися іноземною мовою в освітній галузі з урахуванням особливостей використання фахової лексики.

Необхідно зазначити, що вивчення цих дисциплін відбувалося в 1-й рік підготовки в аспірантурі, таким чином створивши міцний фундамент для подальшої підготовки та здійснення наукового дослідження, публікації результатів роботи й виступів на конференціях різних рівнів як українською, так і іноземною мовами.

У процесі викладання навчальної дисципліни «Теорія і методологія наукового дослідження» доктор педагогічних наук, професор Лазарєв Микола Іванович застосовував показовий, діалогічний та проблемно-пошуковий методи, метод «мозковий штурм», метод порівняння, завдяки чому в аспірантки відбулося формування цілісного теоретичного уявлення про загальну методологію наукової творчості; формування вмінь ефективного застосування теоретичних та практичних методів наукового дослідження, розробки етапів та форм процесу наукового дослідження.

Важливою складовою освітньої підготовки докторів філософії є вивчення дисципліни «Педагогіка» та «Інноваційні технології в галузі». Здобувачка ознайомилася із законодавчим та нормативно-правовим забезпеченням вищої освіти, структурою й змістом освітнього процесу у закладі вищої освіти, основою організації роботи викладачів та специфікою їх науково-педагогічної діяльності, дидактичними засадами викладання навчальних дисциплін у системі вищої освіти, засобами активізації пізнавальної діяльності студентів, сутністю інноваційних педагогічних технологій (наукових засад технологічного підходу до навчання у вищій школі, класифікації та основних понять інноваційних педагогічних технологій, їх сутності та можливостей застосування при підготовці майбутніх фахівців у вищій школі);

– оволоділа уміннями та навичками застосування отриманих знань в практичній діяльності. Викладачка Штефан Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, організовувала навчання аспірантів у вигляді рольових ігор, кейс-ситуацій, дискусій, круглих столів; засвоєнню матеріалу сприяло використання методів візуалізації навчального матеріалу (розробка опорних конспектів, інтелект – карт, візуальних образів понять), розробка аспірантами портфоліо досягнень, написання есе тощо.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів ступеня доктора філософії включало поточний (здійснюється в ході освітнього процесу проведенням усних опитувань, контрольних робіт, тестувань, колоквіумів тощо) та підсумковий (модульний та семестровий) контроль. Наявна чітка й зрозуміла система критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок аспірантів.

Формуванню науково-дослідницької компетентності сприяло залучення аспірантки до роботи в межах держбюджетної теми «Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації працівників системи освіти у сфері інтелектуальної власності», над якою працює колектив кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності. Завідувач кафедри Лунячек Вадим Едуардович, доктор педагогічних наук, професор, здійснював контроль та консультування щодо роботи над темою.

Навчаючись на 4 курсі аспірантури Л. Фоменко має 16 публікацій (із них 15 одноосібних), у тому числі: 6 статей – у наукових фахових виданнях України; 1 стаття – у зарубіжному періодичному виданні; 1 публікація – у колективній монографії; 8 публікацій – у збірниках матеріалів науково практичних конференцій.

Аспірантка брала активну участь у науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 2017 р.),

-«Modern Science in Eastern Europe» (Morrisville, 2017 р.),

– «Актуальні питання педагогіки та психології:

– шляхи теоретичного і практичного вирішення проблем» (Одеса, 2018 р.),

– «Тенденції розвитку психології та педагогіки» (Київ, 2018 р.),

– «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (Бахмут, 2019 р.);

всеукраїнських: «Проблеми саморозвитку та самовдосконалення особистості в умовах модернізації педагогічної освіти» (Харків, 2017 р.), «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» (Київ, 2019 р.);

академічних «L науково-практична конференція науково – педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників Української інженерно-педагогічної академії» (Харків, 2017 р.), «LI науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників Української інженерно-педагогічної академії» (Харків, 2018). Отже, підготовка Л. Фоменко в аспірантурі Українській інженерно педагогічній академії за спеціальністю 015 Професійна освіта (спеціалізація: теорія і методика професійної освіти) здійснювалася на високому рівні, забезпечено формування загальних та фахових компетентностей аспірантки через логічне поєднання теоретичної та науково-дослідницької підготовки, застосування інноваційних форм та методів навчання, своєчасного контролю й консультування.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
Проректор з науково-педагогічної роботи
Комунального закладу  “Харківська гуманітарно-педагогічна академія”
Харківської обласної ради                                                                                            Алла ХАРКІВСЬКА

Відгук kyrbatov-olecsandrнаукового керівника здобувана наукового ступеня кандидата педагогічних наук про роботу відділу аспірантури та докторантури Української інженерно-педагогічної академії

Під час наукового керівництва здобувачкою наукового ступеня кандидата педагогічних наук М.І. Ярославцевою упродовж 2013-2015 років відділ аспірантури та докторантури Української інженерно-педагогічної академії своєчасно і докладно надавав інформацію про терміни виконання індивідуального плану освітньої підготовки та наукової роботи здобувача, інформацію про графіки проведення занять з дисциплін навчального плану, про критерії оцінювання під час заліків та екзаменів, про вимоги щодо оформлення звітної документації.

Консультативна допомога з питань підготовки документації для подання рукопису наукової роботи на засідання кафедри та до спеціалізованої вченої ради була вичерпною та конструктивною, що ‘сприяло успішному захисту дисертаційного дослідження. Навчання в аспірантурі сприяло професійному зростанню М.І. Ярославцевої як фахівця, який розуміється на сучасних технологіях організації професійної підготовки в закладі вищої освіти.
Робота відділу аспірантури та докторантури Української інженерно педагогічної академії заслуговує позитивної оцінки.

Доктор педагогічних наук, доцент                                                        X. Шапаренко

Відгук
про педагогічну діяльність учителя початкових класів Харківської гімназії № 152, спеціаліста вищої категорії, учителя-методиста,
Бацули Наталії Володимирівни

Бацула Наталія Володимирівна у гімназії працює з 1994 року на посаді вчителя початкових класів.

У вересні 2019 року без відриву від виробництва зарахована до аспірантури
Української інженерно-педагогічної академії. Протягом звітного року закінчила навчання в ХНЕУ і.м. С.Кузнеця за освігнью програмою «Управління навчальним закладом» за спеціальністю «Менеджмент» і отримала диплом магістра.

Бацула Н.В. постійно вдосконалює свій фаховий рівень, займається самоосвітою, вивчає передовий педагогічний досвід та ефективно використовує його в своїй роботі. За її ініціативи було започатковано ряд загальношкільних заходів, розроблено концептуальні засади навчально- виховної діяльності школи, змодельовано інноваційні форми організації навчально-виховного процесу.

Унаслідок компетентності та творчого підходу до справи, вона забезпечує вміле, висококваліфіковане управління навчально-виховним процесом, контрольно-аналітичною діяльністю. Бере активну участь у роботі методичних об’єднань учителів початкових класів гімназії та Холодногірського району. Передає свій педагогічний досвід колегам через проведення відкритих уроків, семінарів. Постійно вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в гімназії, районі. Весь час самовдосконалюється як в мистецтві управління навчатьно-виховним процесом, так і у поглибленні своїх знаньз психології, педагогіки, сучасних інформаційних технологій.

Займається науково дослідницькою роботою. Має публікації, бере участь у наукових конференціях.

Начальник Управління освіти
Холодногірського району                                                                                                                 Коростельов В.В.
Харківської міської ради

ВІДГУК
на здобувача вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» Литвин О.В.

Литвин Ольга Василівна є здобувачем вищої освіти третього освітнього рівня за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Вона навчається в аспірантурі 2 рік та понад 10 років працює на посаді асистента кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти в Українській інженерно- педагогічній академії. Тема її дисертаційного дослідження «Формування компетентності педагогічного дизайну в процесі розробки дистанційних ку рсів у майбутніх інженерів-педагогів». Цю тему обрано свідомо у відповідності, з однієї сторони, – до здібностей та інтересів здобувачки, а з іншої, – до доручень по кафедрі, які полягають у створенні, наповненні й супроводі дистанційної форми навчання педагогічних дисциплін студентів академії.

Виявляючи завжди відповідальність, ґрунтовність, наполегливість. Литвин О.В. за час навчання в аспірантурі здобула необхідні сучасному доктору філософії методологічні, мовні, інформаційно-комп’ютерні га педагогічні компетентності. Вона добре знається на програмному забезпеченні і може вільно його використовувати для професійних комунікацій, організації й проведення навчальних занять з педагогічних дисциплін, підготовки й виконання наукових досліджень, розробки інформаційно-методичного супроводу освітнього процесу. Литвин О.В. грамогно консультує студентів щодо використання комп’ютерної техніки у навчальній та майбутній професійній діяльності, а також – педагогічних працівників кафедри щодо впровадження дистанційних та інтерактивних технологій навчання.

Підготовка в аспірантурі здійснила потужний і позитивний вплив на здобувачку, суттєво посиливши мотивацію, сфокусувавши її на конкретному науковому пошуку, підвищивши рівень володіння українською й англійською мовами, вимагаючи постійного й активною опанування нових можливостей комп’ютерної техніки.

Зав. каф. педагогіки, методики
та менеджменту освіти                                                                                                                      Брюханова Н.О.
Української інженерно-педагогічної академії

ВІДГУК
на здобувача вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки» 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки» Української інженерно-педагогічної академії

Аспірантка першого року навчання Української інженерно-педагогічної академії Суховерхова Олена Петрівна вчиться за освітньо-наукової програмою «Освітні, педагогічні науки» галузі знань «01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011». Олена Петрівна одночасно працює на посаді вчителя у ХЗОШ №160.

Вона як здобувач третього рівня вищої освіти має необхідні знання щодо закономірностей та механізмів педагогічного процесу. Набуті в аспірантурі теоретико-методичні знання Олена Петрівна успішно запроваджує в освітній практиці, їх аналіз дозволяє продукувати потрібні ідеї, та робити адекватні висновки щодо адресного визначення напрямів особистісно орієнтованого навчання школярів. Важливим показником розвитку профсіоналізму вчителя- практика, за допомогою використання набутих знань та аналізу зарубіжного досвіду, є партнерська допомога здобувачю освіти у формуванні здатності самостійно керувати власною освітньою діяльністю.

У межах виконання посадових обов’язків Олена Петрівна на якісному рівні проводить заходи щодо:
– застосування персонального комп’ютера для використання мультимедійних інформаційних ресурсів у викладацькій роботі; управління освітнім процесом з використанням сучасних методів та форм навчання;
– розвитку незалежного творчого підходу до викладання та проведення шкільних та позашкільних освітніх заходів;
– знаходження зв’язків між педагогічною теорією, дослідженнями та власним педагогічним досвідом;
– розроблення організаційних та практичних дій зі створення та підтримки проектів за участю учнів.

За творчою ініціативою Олени Петрівни був започаткований та отримав визнання проект про підвищення зацікавленості дітей у SТЕМ.

Таким чином, навчання в аспірантурі допомагає Суховерховій О.П. поєднувати педагогічну теорію і практику: коректно діагностувати педагогічні явища, співвідносити їх з певною категорією понять та на цій основі визначати й оптимально вирішувати педагогічні задачі.

Директор ХЗОШ №160                                                   Шевченко Л.В.