Спеціалізована вчена рада Д.64.108.01 за профілями 13.00.02 – Теорія та методика навчання (технічні дисципліни), 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти

Затверджена наказом МОН № 894 від 10.10.2022 р.

Захист дисертацій…

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 64.108.01

Голова ради:
1. Коваленко Олена Едуардівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українська інженерно-педагогічна академія.
Заступник голови:
2. Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія.
Вчений секретар:
3. Ковальська Вікторія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія.
Члени ради:
4. Бєляєв Сергій Борисович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
5. Бондаренко Тетяна Сергіївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія;
6. Брюханова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія;
7. Гризун Людмила Едуардівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
8. Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія;
9. Зеленін Геннадій Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія;
10. Коваленко Денис Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, заступник керівника навчально-наукового інституту, Українська інженерно-педагогічна академія;
11. Купріянов Олександр Володимирович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Українська інженерно-педагогічна академія;
12. Лазарєва Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія;
13. Солошич Ірина Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
14. Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
15. Штефан Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія.

Паспорт спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

I. Формула спеціальності

Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи, засоби, організаційні форми та засоби професійної освіти. Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності. Класифікаційні ознаки спеціальності:
1. За рівнем організації освітнього процесу: професійна (професійно-технічна) освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих; професійне навчання на виробництві;
2. За видами об’єктів педагогічного впливу: здобувачі професійної (професійно-технічної), вищої освіти всіх спеціальностей, спеціалісти; слухачі системи післядипломної фахової освіти; слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві;
3. За структурною складовою педагогічної науки: історія та теорія професійної освіти, часткові дидактики;
4. За галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): усі види галузевої освіти;
5. За характером досліджень: фундаментальні, прикладні, порівняльні;
6. За психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:

1. Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей.
2. Теоретико-методологічні основи професійної освіти.
3. Порівняльна професійна педагогіка.
4. Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.
5. Теорія та методика ступеневої освіти у закладах професійної освіти.
6. Теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у закладах професійної (професійно-технічної), вищої освіти.
7. Теорія та методика професійного навчання дорослого й незайнятого населення.
8. Стандартизація у професійній освіті.
9. Інноваційні процеси у професійній освіті.
10. Післядипломна освіта фахівців.
11. Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти.
12. Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.
13. Науково-дослідна робота здобувачів у процесі фахової підготовки.
14. Теорія та методика організації навчально-виробничої, виробничої та навчальної практик у закладах професійної (професійно-технічної), вищої освіти.
15. Підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти.
16. Педагогічні технології в неперервній професійній освіті.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.

Паспорт спеціальності 13.00.02 – Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

I. Формула спеціальності

Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи, організаційні форми і засоби навчання технічних дисциплін у системі неперервної технікотехнологічної освіти. Напрями досліджень з цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для даної спеціальності. Класифікаційні ознаки спеціальності:
1. За рівнем організації педагогічного процесу: професійна (професійно-технічна) освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта;
2. За видами об’єктів педагогічного впливу: здобувачі професійної (професійно-технічної), вищої освіти всіх технічних спеціальностей; майбутні інженери-педагоги та інші категорії фахівців з педагогіки, у процесі підготовки яких здійснюється навчання технічних дисциплін;
3. За структурною складовою педагогічної науки: прикладна дидактика;
4. За галузевою складовою педагогічної науки (за галузями підготовки спеціалістів): технічна, педагогічна й інженерно-педагогічна освіта;
5. За характером досліджень: прикладні, порівняльні;
6. За психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі; суб’єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:

1. Формування фахової компетентності у процесі навчання дисциплін технічного циклу: спеціальних, комп’ютерних, проєктувальних, загальнотехнічних.
2. Історія зарубіжної та вітчизняної технічної освіти.
3. Розвиток теорії і технологій навчання технічних і проєктувальних дисциплін.
4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій і електронних засобів у процесі навчання технічних дисциплін і дистанційного навчання.
5. Удосконалення змісту і методики навчання дисциплін технічного циклу в умовах закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти .
6. Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки у процесі навчання технічних дисциплін.
7. Науково-дослідна робота студентів технічних та інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі навчання технічних дисциплін.
8. Теоретико-методичні засади графічної підготовки у процесі навчання технічних дисциплін.
9. Підвищення функціонального рівня культури суб’єктів педагогічного процесу у закладах професійної освіти.
10. Удосконалення професійної підготовки викладачів технічних дисциплін у системі неперервної освіти.
11. Розвиток технічного мислення, конструктивних умінь і винахідництва здобувачів вищої освіти у процесі навчання технічних і проєктувальних дисциплін.
12. Теоретичне обґрунтування і розробка моделей взаємодії суб’єктів освітнього процесу на заняттях дисциплін технічного циклу.
13. Самореалізація творчої особистості фахівця в умовах професійної освіти на заняттях з технічних дисциплін.
14. Зарубіжний досвід вивчення технічних дисциплін у закладах вищої освіти.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені – педагогічні науки.

 


Контактна інформація:

email: d_64.108.01_uepa@ukr.net

тел: (057) 733-78-59