Спеціалізована вчена рада Д 64.108.05 за профілем 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Голова спеціалізованої вченої ради – завідувач кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, доктор економічних наук, професор Прохорова Вікторія Володимирівна.

Затверджена наказом МОН № 530 від 06.06.2022 р.

ЗАХИСТ  ДИСЕРТАЦІЙ

1. Формула спеціальності

Економіка та управління підприємствами (За видами економічної діяльності) — це наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів та послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, фактори, ресурси, види, стадії і результати економічної діяльності підприємств, процес та форми управління підприємством (менеджмент).

Напрями дослідження:

 • підприємство як суб’єкт господарювання;
 • підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності;
 • зовнішньоекономічна діяльність, зв’язки товарні потоки суб’єктів господарювання та їх інфраструктурі забезпечення;
 • підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів та послуг. Використання тенденцій та закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва;
 • місце і роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності;
 • економічна безпека підприємницької діяльності;
 • основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос та амортизація;
 • виробнича потужність підприємства;
 • оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники і шляхи ефективного використання;
 • власність та її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах;
 • виробничо-господарська діяльність підприємства;
 • маркетингова та логістична діяльність підприємства;
 • інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства;
 • економічні проблеми і механізми ресурсо- та енергозбереження і інтенсифікації виробництва;
 • затрати і собівартість продукції;
 • фінансово-економічні результати діяльності підприємства;
 • конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація і санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства;
 • управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент);
 • функції і технологія управління підприємством (менеджмент);
 • види планування: стратегічне, тактичне планування та оперативно-календарне планування, бізнес-планування;
 • контролювання, моніторинг та діагностика діяльності підприємств;
 • принципи і методи управління підприємством (менеджменту);
 • інформації та комунікації в управлінні підприємством;
 • керівництво та лідерство. Організаційна культура.
 • формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства;
 • ефективність управління персоналом на підприємстві;
 • прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку.

Голова спеціалізованої вченої ради К 64.108.05 – завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, доктор економічних наук, професор Прохорова Вікторія Володимирівна;

Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 64.108.05 – завідувач кафедри економіки підприємств і менеджменту, доктор економічних наук, професор Ковальов Валерій Миколайович;

Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.108.05 – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Чобіток Вікторія Іванівна.

prohorova Прохорова Вікторія Володимирівна

Голова спеціалізованої вченої ради К 64.108.05 – завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, доктор економічних наук, професор

Kovalev Ковальов Валерій Миколайович

Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 64.108.05 – професор кафедри економіки підприємств і менеджменту, доктор економічних наук, професор,  академік Академії економічних наук України

 

chobitok Чобіток Вікторія Іванівна

Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.108.05 – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання

Члени спеціалізованої  вченої ради  К 64.108.05

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді
Прохорова Вікторія Володимирівна Доктор економічних наук, 08.00.04
Ковальов Валерій Миколайович Доктор економічних наук, 08.00.04
Чобіток Вікторія Іванівна Кандидат економічних наук, 08.00.04
Ареф’єва Олена Володимирівна Доктор економічних наук, 08.00.04
Гавкалова Наталія Леонідівна Доктор економічних наук, 08.00.04
Гордєєв Андрій Сергійович Доктор технічних наук, 08.00.04
Карлова Олена Анатоліївна Доктор економічних наук, 08.00.04
Михальченко Ганна Григорівна Доктор економічних наук, 08.00.04
Штангрет Андрій Михайлович Доктор економічних наук, 08.00.04
Безугла Юлія Євгеніївна Кандидат економічних наук, 08.00.04
Дем’яненко Тетяна Іванівна Кандидат економічних наук, 08.00.04
Дуднєва Юлія Ернстівна Кандидат економічних наук, 08.00.04
Колодізєва Тетяна Олександрівна Кандидат економічних наук, 08.00.04
Ус Юлія Володимирівна Кандидат економічних наук 08.00.04
Федорова Юлія  Володимирівна Кандидат економічних наук 08.00.04

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

 1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.
 3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
 4. Особова картка за формою П-2 ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.1995 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.1995 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
 5. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки (2 примірники).Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) у разі зміни здобувачем імені.
 6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 “Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” (зі змінами).
 7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
 8. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ВАК України (2 примірники), для здобувачів наукового ступеня доктора наук.У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).
 9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
 10. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;
 • автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;
 • компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла − aref.doc (2 примірники);
 • компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації для передавання до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. Ім’я файла − dis.doc.
  При оформленні   документів   іноземця  його  повне  ім’я  та прізвище наводяться в  тому  порядку,  в  якому  вони  записані  в паспортному документі.

ШАБЛОН ЗАЯВИ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 64.108.05