ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (ГО ШАУСПС), створена для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, наукових, національно-культурних, вікових, духовних та інших спільних інтересів, створення умов для найповнішого всебічного гармонійного розвитку особистості, її самореалізації шляхом розповсюдження ідей про адаптивне управління в освітній галузі України; для наукової підтримки молодих учених, аспірантів, докторантів; для здійснення освітніх послуг, організації і проведення наукових масових заходів для підвищення ролі науки в українському суспільстві, у тому числі адаптивному управлінні соціально-педагогічними системами, а також задоволення та захист спільних інтересів членів Організації.

Останні заходи:

II Міжнародний науковий форум «Адаптивні процеси в освіті» (2023)

Третя міжнародна літня наукова online-школа «Адаптивні процеси в освіті» (2022)

Школа здійснює наукову, навчальну та навчально-методичну роботу, метою якої є підвищення професійної компетентності наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників галузі освіти; допомагає у створенні наукових та навчально-методичних продуктів; допомагає в підготовці, проведенні, обробці та інтерпретації результатів експериментальної роботи; здійснює проектну діяльність, у тому числі на міжнародному рівні; створює умови для поглиблення міжнародного співробітництва за рахунок розширення участі навчальних закладів (підрозділів) у проектах міжнародних організацій та співтовариств, освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за кордоном учнів, студентів, слухачів, педагогічних і науково-педагогічних працівників; участі в програмах двостороннього і багатостороннього обміну педагогічними кадрами і науковцями; проведення спільних наукових досліджень, співробітництва з міжнародними фондами; сприяє в реалізації програм і проектів різних рівнів у галузі післядипломної освіти на підставі двосторонніх чи багатосторонніх угод із партнерами та залученням міжнародних організацій, асоціацій, фондів та інших зацікавлених сторін; сприяє здійснює координацію наукових досліджень у навчальних закладах на замовлення фізичних та юридичних осіб; у відповідності до чинного законодавства України сприяє в підготовці педагогічних та науково-педагогічних кадрів до захисту бакалаврських, магістерських дипломних проектів (робіт), дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата та доктора наук за відповідними спеціальностями тощо.

Засновником і керівником Школи є Галина Василівна Єльникова, доктор педагогічних наук, професор, кафедри менеджменту та кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії. Цитованість публікацій Єльникової Г.В. у Google Scholar (станом на квітень 2023 р.) статистика цитування: всі − 2003, починаючи з 2018 року − 865; h-індекс – 20, починаючи з 2018 року − 14; і10- індекс − 35, починаючи з 2018 року − 19.

З 25 січня 2016 р. Школа адаптивного управління зареєстрована в Українській інженерно-педагогічній академії, а з 12 березня 2016 року Харківським міським управлінням юстиції прийнято рішення «Про державну реєстрацію Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами». До складу Школи входить 40 осіб: 10 докторів наук, 19 кандидатів наук, які захистилися з питань адаптивного управління, 5 працівників закладів освіти та ін. Члени громадської організації є представниками 11 областей України (Харківська, Київська, Херсонська, Сумська, Чернівецька, Хмельницька, Полтавська, Рівненська, Волинська, Одеська, Запорізька). Два представника школи працюють і живуть у Канаді.

Основними напрямами діяльності Організації є: надання консалтингових послуг щодо розвитку та впровадження адаптивного управління і його елементів (маркетингові, моніторингові дослідження, інструментарій (факторно-критеріальне моделювання, кваліметричний підхід тощо); задоволення індивідуальних освітніх потреб громадян у особистому та професійному зростанні на засадах адаптивності; організація вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у сфері освіти, (проведення конференцій, семінарів, тренінгів, коучингу з опанування адаптивними методиками, технологіями тощо); здійснення науково-методичного супроводу професійної діяльності керівників закладів освіти на адаптивних засадах, розвиток неформальної освіти, просвітницька діяльність, виконання освітніх програм з реалізації адаптивних властивостей управлінської діяльності; реверсивно-фінансова підтримка молодих вчених, аспірантів, докторантів у виданні монографій, посібників тощо; підвищення соціального, економічного та правового статусу членів Організації, підвищення їх професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду задля реалізації статутної діяльності Організації; сприяння всебічному духовному розвитку членів Організації; сприяння в організації та проведенні конференцій, семінарів, тренінгів, диспутів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань, інших масових освітніх та просвітницьких заходів, покликаних сприяти здійсненню мети та завдань Організації; розвиток партнерських відносин та поглиблення співпраці між українськими й іноземними соціальними (соціально-економічними), культурними, просвітницькими організаціями, створеними у відповідності до чинного законодавства інших країн.

Членами Школи було видано понад 30 монографій, близько 50 підручників/посібників, біля 1000 статей у фахових і зарубіжних виданнях.

Для вирішення й реалізації завдань Школи було організовано й проведено 4 всеукраїнських форуми, 3 літніх школи, понад 100 (на рік) семінарів міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів, галузеві, на рівні навчальних закладів.

З листопада 2016 року започатковано електронне фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» у двох серіях «Педагогіка» та «Економіка». У травні 2017 року журнал внесено до списку електронних фахових видань. Нині вийшло 12 випусків електронного журналу. Для розповсюдження знань створений сайт Школи за адресою: https://www.adaptive.org.ua та сайт наукового фахового електронного видання: https://amtp.org.ua.

У січні 2018 року членами Школи були розроблені тематичні курси з адаптивного управління для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти.

На червень 2019 року пройшли підвищення кваліфікації понад 100 слухачів з різних регіонів України в дистанційному режимі. Консультування проходить в онлайн-режимі з різних питань активізації адаптивних процесів життєдіяльності людини.

Партнерами ГО «ШАУСПС» є Українська інженерно-педагогічна академія, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківська академія неперервної освіти, Національний центр «Мала академія наук України», Садиба «Мегаполіс» (для проведення Літньої школи, форумів, конференцій і семінарів).

Також ГО ШАУСПС має зв’язок з науковцями і практиками Республіки Білорусь, Канади, США.
Членами ГО «ШАУСПС» захищено 17 кандидатських та 6 докторських дисертацій з різних питань адаптивності та адаптивного управління.

У своїй діяльності Громадська організація активно співпрацює з закладами вищої освіти, інститутами післядипломної педагогічної освіти, закладами професійної (професійно-технічної) освіти, закладами загальної середньої освіти.

За участі представників ГО «ШАУСПС» відбулися ряд значних заходів, зокрема у місті Лубни − науково-методичний семінар «Адаптивне управління у роботі керівників закладів освіти». Учасниками семінару були директори та заступники директорів шкіл, завідувачі дошкільними навчальними закладами Лубенського району, Засульської громади та міста Лубни.

20 березня 2018 року Державна служба якості освіти України, за підтримки Міністерства освіти і науки, Європейського центру ім. Вергеланда, Чеської шкільної інспекції, Координатора офісу ОБСЄ в Україні та Американських рад з міжнародної освіти на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка провела першу стратегічну сесію «Система забезпечення якості шкільної освіти. Завантаження». Близько 120 представників шкіл, органів управління освітою, науковців, педагогічних працівників, освітніх експертів, громадськості обговорили завдання розбудови і функціонування системи забезпечення якості освіти та залучилися до розробки відповідних стандартів та рекомендацій. У роботі сесії взяли участь представники ГО «ШАУСПС», що працювали у секціях «Оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти» та «Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування». Були запропоновані механізми створення управління якістю діяльності керівників закладів освіти та інклюзивного освітнього середовища як ресурсного забезпечення якості освіти нової української школи.

У березні 2019 р. відбувся міжнародний форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» за організаційною участю ГО ШАУСПС. На заході виступили з доповідями за напрямом роботи форуму «Адаптивне управління соціально-педагогічними системами» п’ятеро представників Школи. Розглядалися способи забезпечення адаптивності освітнього процесу закладів освіти різного рівня організації.

У липні 2019 р. цікавою була форма проведення традиційної Літньої школи разом з Українською інженерно-педагогічною академією. Було визначено три організаційні центри: у Бердянську, Запоріжжі, Харкові. Заняття проводилися очно та онлайн. Використовувалася методика активізованого навчання (інтерактив), розглядалися питання розвитку адаптивності учасників освітнього процесу закладів освіти різного рівня організації. За даними реєстрації в роботі школи взяли участь понад 70 слухачів, серед яких були керівники освітніх закладів, педагогічні працівники, аспіранти, докторанти. Заняття та консультації проводили доктори та кандидати наук – представники ГО ШАУСПС і зацікавлені у роботі Літньої школи завідувачі кафедр економіки та менеджменту освіти різних закладів вищої освіти Києва, Кривого Рогу, Львова, ін.

Щодо практичної значущості:

− Розповсюдження ідей адаптивного управління та питань забезпечення адаптивності освітнього процесу шляхом проведення масових заходів (форумів, конференцій, семінарів, тренінгів тощо).
− Участь в підготовці науковців вищої кваліфікації разом з Українською інженерно-педагогічною академією (Літні школи, за три засідання взяли участь понад 135 науковців, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, практичних працівників). У роботі Шкіл брали участь Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Рожнівський навчально-виховний комплекс «Гуцульщина» ім. Ф. Погребенника НаУКМА Косівської районної ради, Бердянський державний педагогічний університет, міжнародні освітні консультанти Блейон Тодд та Михайленко-Блейон Олена (Університет Онтаріо-Канада), Олена Сейтз – керівник Міжнародної асоціації працівників вищої школи (США).
− Участь у системі підвищення кваліфікації Української інженерно-педагогічної академії у підрозділі трансферу розроблених науковцями УІПА інноваційних технологій. Як приклад: «Адаптація та передача створеної науковцями на основі системної природничо-техніко-технологічної інтеграції знань методики розробки навчальних планів, програм та занять для професійної підготовки фахівців», «Адаптація та передача адаптивної методики викладання дисциплін у процесі професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників», «Адаптація та передача створеної методики адаптивного управління соціально-педагогічними системами», ін. За трансфер технологій з адаптивності та адаптивного управління університет отримав 205553 грн.
− Представники ГО ШАУСПС є членами науково-експертної ради Державної служби якості освіти (ДСЯО), що працює на громадських засадах.
− Представники ГО ШАУСПС є членами Міжвідомчої рада з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології Національної академії педагогічних наук України.
− Прикладами наукових продуктів учасників ГО ШАУСПС є такі:

• Кваліметричний інструментарій адаптивного управління, що розроблений для управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки використовувався в діяльності Державної інспекції навчальних закладів України (Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів Наказ МОН № 772 від 17.06.13 року, додаток 3) та в діяльності відділу дошкільної освіти Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України (Лист МОН України № 1/9-535 від 06.11.2015 з додатком на 8 арк).
• Рукопис «Методичні рекомендації щодо використання критеріїв оцінювання результатів діяльності професійно-технічних навчальних закладів та результатів підготовки кваліфікованих робітників» /автор-укладач Галина Єльникова. – К.: ІПТО НАПН України, 2015. – 64 с. [ рукопис]. Робота виконана згідно з Програмою спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014−2016 рр.
• модель оцінювання рівня підготовки майбутніх кваліфікованих робітників автосервісу, що розроблена разом з кандидатом педагогічних наук, директором Навчально-наукового центру професійної (професійно-технічної) освіти Національної академії педагогічних наук України Гоменюком Д.В. Упровадження її в практику дає можливість цілеорієнтовано будувати професійну траєкторію і формувати готовність випускників ННЦ ПТО до професійної діяльності на підприємствах автосервісу.
Цитованість публікацій членів Школи у Google Scholar (станом на липень 2019 р.) статистика цитування: всі − 4351, починаючи з 2014 року − 2522; h-індекс – 20 (всі), починаючи з 2014 року − 17; і10- індекс − 18, починаючи з 2014 року − 15.

Перспективи розвитку Школи:

− з початку 2019 року розроблено і затверджено науково-педагогічною радою УІПА технічне завдання на науково-дослідну роботу № ВШ 19-01 ІІ половини дня «Теоретичні і методичні засади розроблення та використання адаптивних технологій у процесі підготовки магістрів з управління закладом освіти» (2019 – 2021 рр.). Метою роботи є теоретичне обґрунтування, розроблення та практичне застосування адаптивних технологій у процесі підготовки магістрів з управління навчальним закладом. Результати НДР будуть впроваджені:

• в освітньому процесі Української інженерно-педагогічної академії та інших закладах вищої освіти (за запитом);
• у вигляді наукових публікацій в наукових збірниках, фахових виданнях тощо;
• у вигляді розділів дисертацій, монографії, навчального посібника, методичних розробок і т. ін.

− планується участь в міжнародних проектах, розширення тематичних курсів з питань адаптивного управління, видання 4-х колективних монографій, реєстрація електронного фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика» в міжнародних наукометричних базах, укладення угоди про співпрацю з Державною службою якості освіти тощо.