Наукова школа «Методика креативного навчання технічних дисциплін»

Наукова школа «Методика креативного навчання технічних дисциплін» була заснована її теперішнім керівником – доктором педагогічним наук, професором Лазарєвим Миколою Івановичем.

Саме в цьому році, Лазарєв М.І. визначив програмну концепцію вирішення наукової проблеми з розробки науково-обґрунтованих підходів до створення методик креативного навчання технічних дисциплін та став публікувати результати своїх наукових досліджень. Також, Лазарєв М.І. об’єднав навколо своїх наукових ідей інших дослідників. Майже всі дисертації, що захищені під керівництвом Лазарєва М.І. направлені на вирішення наукової проблеми з розробки методик креативного навчання технічних дисциплін. Дисертація Рубан Н.П., що захищена у 2011 році навіть має  назву «Методика креативного навчання майбутніх інженерів процесів і апаратів хімічних виробництв». Під його керівництвом захищено 12 кандидатських та 4 докторських дисертацій. Планується захист кандидатської Харківської А.І.

Остаточно ця наукова школа як форма організації колективної наукової праці науковців з єдиною дослідною програмою, спільністю наукових поглядів і єдиним стилем наукової діяльності в конкретній галузі сформувалась у 2004 році, коли проф. Лазарєв М.І. очолила кафедру креативної педагогіки і інтелектуальної власності УІПА. В навчальних планах підготовки фахівців за спеціальністю «Професійна освіта» з’явилися нормативні дисципліни направлені на розвиток креативного мислення студентів, а саме: «Основи інженерно-педагогічної творчості», «Креативні технології навчання». Саме наукові ідеї проф. Лазарєва М.І., які дозволили йому розробити чітку систему методичної підготовки креативних інженерів-педагогів, стали основою для створення цієї кафедри.

1. Пріоритетні тематичні напрями на п’ятирічний період.

  • технології інженерно-педагогічної творчості;
  • методи, засоби, форми креативного навчання технічних дисциплін;
  • технології креативного навчання технічних дисциплін;

2. Дослідницька діяльність молодих учених.

3. Підготовка наукових кадрів.

4. За науковим напрямком проходить навчання в аспірантурі УІПА Харківська А.І. Планується захист кандидатських дисертацій. Планується навчання в докторантурі УІПА за напрямом наукової школи Шматкова Д.І.

5. Дослідницька, інноваційна та виробнича інфраструктури.

Для наукової школи базовою є кафедра креативної педагогіки і інтелектуальної власності.

6. Популяризація наукового напряму та науково-технічні заходи.

Проводиться популяризація наукового напрямку на міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах та інше.

7. Публікаційна активність.

На наступні п’ять років фахівцями наукової школи планується видання не менше двох статей кожного року в виданнях, що індексуються в Scopus або Web of  Science, а також не менше чотирьох у фахових виданнях категорії «Б».

8. Наукові видання.

На базі Української інженерно-педагогічної академії видається збірник наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», що входить до переліку ВАК, і в якому публікуються статті наукової школи. У 2019 році планується подати збірник до затвердження у фахових виданнях категорії «Б». Підвищення якості публікацій, що повинні передувати затвердженню, так і бути наслідками, сприяє покращенню досліджень наукової школи. Надалі планується підвищення якості рецензування і публікацій, просування збірника наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» до науковометричної бази Scopus.

9. Співпраця з бізнесом та промисловістю.

Представники наукової школи і надалі продовжать заключати хоздоговорні НДР на створення, адаптацію та передачу методик управління якістю освіти в навчальних закладах, де одним із розділів присвячено креативній педагогіці.

10. Співпраця з міжнародними закладами та організаціями, іноземними фірмами та виробниками.

Для продовження існування наукової школи вкрай необхідно виходити на міжнародне співробітництво і пошук закордонного фінансування досліджень. Продовжується напрям пошуку спільних грантів з країнами Євросоюзу.