Наукова школа «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка»

Наукова школа «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка» була заснована її теперішнім керівником – ректором Української інженерно-педагогічної академії (УІПА), доктором педагогічним наук, професором Коваленко Оленою Едуардівною у 1996 році.

В основу наукової діяльності школи професора О. Е. Коваленко було закладено розроблену нею нову Концепцію професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів.

Головним постулатом цієї Концепції стало положення про те, що професійно-педагогічна підготовка цих кадрів має розглядатися як система, що забезпечує формування компетентних фахівців цього профілю, які задовольнятимуть сучасним вимогам замовників на ринку праці.

Для створення нової системи професором О. Е. Коваленко були розроблені методичні принципи визначення змісту професійно-педагогічної підготовки згідно з професійно обумовленою структурою особистості фахівців та логікою її побудови відповідно до процесу поетапного формування педагогічних компетентностей.

Концепція Наукової школи полягає в тому, що інженерно-педагогічна освіта повинна розглядатись як суспільно-економічний фактор розвитку економіки країни, оскільки саме вона націлена через систему професійної (професійно-технічної) освіти на відродження потенціалу робочої сили як одного з головних факторів розвитку виробництва.

Згідно з Концепцією основними принципами побудови інженерно-педагогічної галузі освіти є такі:

 • інженерно-педагогічна освіта повинна бути вищою ланкою професійної освіти;
 • інженерно-педагогічна освіта повинна мати ступеневу структуру та наскрізну підготовку кадрів, що включає всі ступені вищої освіти;
 • інженерно-педагогічна освіта повинна базуватися на взаємодії законів педагогіки та законів розвитку виробництва;
 • навчальні плани підготовки фахівців різного рівня повинні відповідати стандартам освіти та бути узгодженими, що дасть можливість здійснити безперервну підготовку фахівців;
 • підготовка інженерно-педагогічних кадрів повинна бути поліфункціональною та базуватися на законах розвитку виробничої галузі та педагогічної науки;
 • повинна бути досягнута глибока інтеграція технічних та гуманітарних знань як у традиційних дисциплінах, так і при запровадженні нових.

Нові ідеї, які з’являються в межах наукової школи, успішно реалізуються і розвиваються багатьма дослідниками по всій країні, що свідчить про провідну роль цієї школи в галузі інженерно-педагогічної освіти.

Основними провідниками та випробувачами ідей наукової школи є науково-педагогічний колектив кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти УІПА: д.пед.н., проф. Брюханова Н.О., д.пед.н., проф. Коваленко Д.В., д.пед.н., проф. Штефан Л.В., д.пед.н., Малихіна Я.А., к.пед.н., доц. Бакатанова В.Б., к.пед.н. Бачієва Л.О., к.пед.н. Божко Н.В., к.пед.н. Гресь Л.О., к.психол.н. Коваленко М.В., к.пед.н., доц. Ковальська В.С., к.пед.н., доц. Корольова Н.В., к.пед.н., доц. Назаркін О.А., к.пед.н., доц. Резніченко О.М., к.пед.н., доц. Шемігон Н.Ю., к.пед.н., доц. Шалімова І.М., к.пед.н., доц. Хотченко І.А., к.психол.н., доц. Хомуленко Б.В., к.пед.н. Пермінова А.В., к.пед.н., доц. Маркова В.М., , ст.викл.  Ашеко Т.Л., ст.викл. Варич О.А., ас. Литвин С.В., ас. Литвин О.В., ас. Стонога А.О., ас. Дацун Г.О.

За п’ятирічний період планується захист 1 докторської дисертації, а також 8 кандидатських дисертацій.

Пріоритетні тематичні напрями на п’ятирічний період.

Сьогодні основними напрямами наукових досліджень, які проводяться в межах наукової школи «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка», є:

 • теоретико-методологічні засади підготовки інженерів-педагогів у нових соціально-економічних умовах;
 • оптимізація змісту навчання;
 • психолого-педагогічне та організаційне забезпечення багаторівневої професійної освіти;
 • дидактичні основи формування системи методичної підготовки викладання професійних дисциплін;
 • методичне забезпечення безперервного навчального та виховного процесу;
 • нові педагогічні та інформаційні технології;
 • гуманізація та гуманітарізація навчального процесу;
 • організація самостійної роботи студентів;
 • методи і засоби оцінки рівня знань та вмінь студентів;
 • управління якістю навчального процесу;
 • стандартизація та сертифікація в організації навчання;
 • професійний відбір та проблеми адаптації при багаторівневій підготовці фахівців;
 • розробка стандартів інженерно-педагогічної освіти.

Дослідницька діяльність молодих учених.

Над науковими темами будуть працювати такі молоді вчені:

 • «Формування у майбутніх інженерів-педагогів компетентності з педагогічного дизайну дистанційних курсів» − Литвин О.В.;
 • «Формування дидактичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в процесі вивчення педагогічних дисциплін» − Муринович Н.Ю.;
 • «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної комунікації» − Стонога А.О.;
 • «Активізація навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю» − Єсіпова О.О.;
 • «Педагогічні умови формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх інструкторів з фізкультури» − Чапідзе К.О.

Підготовка наукових кадрів.

За науковим напрямом проходять навчання в аспірантурі академії денної, заочної та вечірньої форм навчання наступні молоді вчені: Стонога А.О., Литвин О.В., Єсіпова О.О., Муринович Н.Ю., Брацлавська А.Ю., Редько О.Я., Коберляйн-Кейледа Ю., Василенко К. О., Добровольська Н.В., Чапідзе К.О., Альсарун М. Планується захист кандидатських дисертацій цих аспірантів та ще 3 здобувачів.

Дослідницька, інноваційна та виробнича інфраструктури.

 1. Для Наукової школи базовою є кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти.
 2. Для реалізації експериментальних досліджень Наукової школи базовим буде використовуватись навчально-науково-виробничий центр (далі ННЦ).

До складу ННЦ входить 6 лабораторій:

– лабораторія механічної обробки;

– електро-радіомонтажна лабораторія;

– лабораторія зварювання;

– лабораторія комп’ютерних технологій;

– лабораторія слюсарних робіт та складання;

– лабораторія автомобільного транспорту.

На його базі будуть проектуватися сучасні методики навчання в інженерно-педагогічній галузі.

Буде проведено науково-дослідну роботу в межах теми «Теоретико-методологічні засади удосконалення взаємодії інженерно-педагогічного ЗВО із зовнішнім середовищем в сучасних умовах трансформації» (керівник д.пед.н., проф. Я.А. Малихіна).

Популяризація наукового напряму та науково-технічні заходи.

 Популяризація наукового напряму буде проводитись в межах:

 • профорієнтаційних заходів із випускниками шкіл, закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти та педагогічними працівниками цих закладів освіти;
 • щорічних заходів «Ніч науки» за участю міської ради м. Харкова;
 • курсів підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних працівників, майстрів виробничого навчання системи професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, які функціонують на базі академії;
 • курсів підвищення кваліфікації для фахівців підприємств, організацій, установ, які займаються педагогічною діяльністю;
 • сайту кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти;
 • проведення наукових заходів на кафедрі (конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів);
 • проведення сумісних наукових семінарів з закладами професійної (професійно-технічної) освіти;
 • участі у наукових конференціях міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнях;
 • проведення всеукраїнських студентських конференцій, всеукраїнських студентських олімпіад.

Публікаційна активність.

На наступні п’ять років фахівцями наукової школи планується видання 5 монографій, 4 заявки на гранти; 4 заявки на охоронні документи. Буде надруковано не менше 5 статей кожного року в виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science; не менше 10 статей у зарубіжних наукових виданнях країн ОЕС та Р; не менше 15 статей року у фахових виданнях України.

Наукові видання.

На базі Української інженерно-педагогічної академії видається фаховий збірник наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», в якому публікуються статті Наукової школи.

Збірник наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» відображено в таких базах даних: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus.

Надалі планується подати цей збірник до затвердження у фахових виданнях категорії «Б» та до науковометричної бази Web of  Science.

Співпраця з бізнесом та промисловістю.

Представники Наукової школи в межах курсів підвищення кваліфікації фахівців підприємств будуть продовжувати співробітництво з наступними організаціями та підприємствами:

 • комунальне підприємство «Харківський метрополітен»;
 • публічне акціонерне товариство «Укргазвидобудування»;
 • публічне акціонерне товариство «Харківобленерго»;
 • підприємство «Центр СПБ» Харківської обласної громадської організації «Союз працівників сфери безпеки» СПБ;
 • публічне акціонерне товариство «Харківміськгаз»;
 • ТОВ «БАСТІОН-СЕРВІС»;
 • ТОВ «Стальконструкція ЛТД.

Співпраця з міжнародними закладами та організаціями, іноземними фірмами та виробниками.

Для поширення напрацювань Наукової школи викладачі кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти будуть здійснювати міжнародне співробітництво з Європейськими партнерами, результатами якого буде:

 • наукові дослідження в межах отриманого гранту Erasmus+ Capacity Building HE № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP – New mechanisms of partnership-based governance and standardization of vocational teacher education in Ukraine (Нові механізми управління і стандартизації професійної педагогічної освіти в Україні на основі партнерства);
 • роботу у семінарі-дискусії проекту Erasmus+ (Німеччина);
 • роботу у міжнародній конференції з інженерної педагогіки ICL 2018 – The Challenges of the Digital Transformatіon in Education (Греція);
 • зустрічі з зарубіжними партнерами на науковому форумі «Американський бізнес-інкубатор».

Продовжуватимуться контакти представників Наукової школи з вченими з Словаччини, Польщі, Болгарії, Німеччини, Швейцарії як в межах наукових конференцій, так і в напрямі пошуку спільних грантів.