Всеукраїнський студентський конкурс

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
Н А К А З

“27” листопада 2020 р., м. Харків, № 514

Про проведення LV студентської наукової конференції та
І Туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт у 2020/2021 н. р.

НАКАЗУЮ:

 1. Провести LV наукову студентську конференцію та І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р. (далі Конкурсу) на факультетах Академії протягом грудня 2020– січня 2021 року.
 2. З метою здійснення загального керівництва та забезпечення проведення конференції та І туру Конкурсу у зазначений термін затвердити оргкомітет конференції та конкурсну комісію Академії у складі:

Голова:
Купріянов О.В. – проректор з наукової роботи.
Відповідальний секретар:
Христич А.С. – молодший науковий співробітник НДЧ.

Члени:
Антоненко Н.С. – декан факультету енергетики, енергозберігаючих
технологій і автоматизації енергетичних процесів;
Нікуліна А.В. – декан технологічного факультету;
Кондратюк О.Л. – декан факультету комп’ютерних і інтегрованих
технологій в виробництві та освіті;
Коваленко Д.В. – декан факультету міжнародних освітніх програм;
Коломієць В.В. – керівник навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Бахмут);
Чернишенко О.В. – начальник НДЧ.

 1. 3. LV наукову студентську конференцію провести on-line у вигляді  секційних засідань на кафедрах факультетів під безпосереднім керівництвом завідувачів кафедрами. Загальне керівництво щодо проведення секційних засідань LV наукової студентської конференції на факультетах доручити деканам факультетів. Термін проведення секційних засідань: грудень 2020 р. 
 2. 4. Серед учасників LV наукової студентської конференції провести І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р.
 3. 5. Деканам факультетів та керівникові ННППІ:
 4. 5.1.  Для ефективної організації та якісного проведення Конференції та Конкурсу на кафедрах Академії своїм розпорядженням до 04 грудня 2020 р. призначити відповідальних секретарів факультетів та інституту, а також секційні конкурсні комісії у складі до 5 осіб: головуючий, секретар, члени комісії із числа провідних викладачів, відповідальних за НДРС на кафедрі, керівників студентських наукових гуртків, членів Ради молодих вчених та студентів;
 5. 5.2. До 07 грудня 2020 р. забезпечити надання до НДЧ у електронному вигляді копії такого розпорядження.
 6. Головам секційних конкурсних комісій до 20 грудня 2020 р. на засіданнях комісій:
 7. 6.1. Рекомендувати до друку тези найбільш змістовних доповідей;
 8. 6.2. Відкритим голосуванням більшістю голосів визначити претендентів на перемогу у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р. При рівній кількості голосів голос голови секційної конкурсної комісії є вирішальним;
 9. 6.3. Забезпечити перевірку на плагіат наукових робіт претендентів на перемогу у І турі Конкурсу;
 10. 6.4. Визначити переможцями І туру претендентів, роботи яких мають показник оригінальності не менш ніж 75%;
 11. 6.5. Рекомендувати кращі наукові роботи переможців І туру до участі у ІІ турі Конкурсу.
 12. 7. Відповідальним секретарям секційних конкурсних комісій:
 13. 7.1. До 15 січня 2021 р. надати до НДЧ (Христич А.С., тел. 42-57) на електронному носії роботи переможців І туру Конкурсу, рекомендовані до участі у ІІ турі;
 14. 7.2. До 20 січня 2021 р. подати відповідальним секретарям факультетів звіти про засідання секцій на паперовому та електронному носіях з переліком тез доповідей, рекомендованих до друку, переліком переможців І туру Конкурсу та робіт, рекомендованих до участі у ІІ турі Конкурсу (додаток 1), а також в електронному вигляді окремий файл, який містить в собі розташовані за абеткою рекомендовані до друку тези доповідей (вимоги до оформлення тез доповідей наведені в додатку 2).
 15. 7.3. До 29 січня 2021 р. надати до НДЧ (Христич А.С., тел. 42-57) на паперовому носії перевірені на плагіат наукові роботи, рекомендовані до участі у ІІ турі Конкурсу;
 16. 8. Відповідальним секретарям факультетів та інституту:
 17. 8.1. До 29 січня 2021 р. надати до НДЧ у письмовому та електронному вигляді підсумковий звіт про роботу секцій факультету (додаток 3).
 18. 8.2. До 20 березня 2021 р. підготувати до видання окремою факультетською збіркою тези доповідей, рекомендованих кафедрами до друку.
 19. 8.3. До 10 квітня 2021 р. надрукувати тези доповідей окремими факультетськими збірками та надати в НДЧ 2 примірника.
 20. 9. Відповідальному секретареві Конкурсу
 21. 9.1. До 25 січня 2021 р. за підтримки відповідальних секретарів секційних конкурсних комісій здійснити перевірку на плагіат наукових робіт, наданих до участі у ІІ турі Конкурс;
 22. 9.2. До 29 січня 2021 р. підготувати Протокол засідання конкурсної комісії Академії щодо підсумків І туру Конкурсу.
 23. 9.3. До 29 січня 2021 року відправити на ІІ тур Конкурсу студентські наукові роботи з показником оригінальності не менш ніж 75%, відібрані конкурсною комісією академії серед переможців І туру.
 24. 10. Начальнику НДЧ:
 25. 10.1. Здійснювати постійний контроль процесу проведення І туру Конкурсу та підготовки наукових робіт до участі у ІІ тур Конкурсу.
 26. 10.2. На засіданні науково-технічної ради академії у травні 2021 року підвести підсумки LV наукової студентської конференції та підсумки участі студентів Академії у ІІ турі Конкурсу.

 

ректор                                                                                                                                                Олена КОВАЛЕНКО

Проект наказу вносить:                                                                                                                         Проєкт наказу погоджено:

Начальник НДЧ                                                                                                                                       Проректор з наукової роботи

Олександр ЧЕРНИШЕНКО                                                                                                                   Олександр КУПРІЯНОВ

                                                                                                                                                                         Провідний юрисконсульт
Анжела  ДУБРОВА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *