Прикладні дослідження

Держбюджетна НДР з цільовим фінансуванням з МОН України: «Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації працівників системи освіти у сфері інтелектуальної власності»

Термін виконання:  20 квітня 2019 р. – 31 грудня 2020 р.

Фінансування 400 тис. грн.

Керівник НДР  д.пед.н., проф.  Лунячек В.Е.

Виконавці НДР: д.пед.н., проф. Лазарєв М.І., к.п.н.,доцент Рубан Н.П.,  к.т.н., доцент Рубашка В.П., к.т.н., к.фарм.н., доцент Тіманюк В. М., к.н.держ.упр.,доцент Фесенко Н. С., к.екон.наук., Черненко Ю.Ю. , к. юр. н. Тихонова Д.С., Сухіна Н.С., ас. Максименко О.М.

Метою проекту є створення теоретичних та методичних основ підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності та розробка відповідної технології, що дозволить забезпечити перехід навчального закладу в режим інноваційного розвитку.

Об’єктом дослідження є процес підвищення кваліфікації працівників освіти у сфері інтелектуальної власності.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи забезпечення процесу підвищення кваліфікації працівників закладів освіти у сфері інтелектуальної власності.

Гіпотеза дослідження  є припущення про те, що професійна компетентність в сфері інтелектуальної власності працівників освіти  буде сформована за умови використання розробленої на засадах компетентнісного підходу концептуальної моделі та технології підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності.

Практичними завданнями є:

  1. З’ясувати стан опрацювання проблеми підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності у педагогічній теорії та практиці.
  2. Здійснити теоретичне узагальнення основних підходів до її розв’язання в Україні на законодавчому, теоретичному та емпіричному рівнях.
  3. Проаналізувати зарубіжний досвід підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності.
  4. Обґрунтувати з позицій загальнонаукових і конкретно наукових підходів процес підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності.
  5. Виявити особливості процесу підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності на засадах компетентнісного підходу.
  6. Розробити та теоретично обґрунтувати концептуальну модель системи підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності, визначити закономірності, принципи, форми та методи, що використовуються в цьому процесі.
  7. Розробити та практично перевірити факторно-критеріальні моделі оцінювання ефективності діяльності працівників освіти в сфері інтелектуальної власності.
  8. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності для різних цільових груп.

 

 ТЕМА: «Створення теоретичних і методичних основ lazarevпрофесійної підготовки майбутніх інженерів на засадах каузального навчання».

№ РК 0117U001240, № ОК проміжного звіту 0218U001192, 0218U001888, науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Лазарєв Микола Іванович. Терміни виконання: січень 2017р. – грудень 2018р. Обсяг фінансування за 2017 – 2018 р.р. за запитом 743,8 тис. грн., фактичний – 553,736  тис. грн., зокрема на 2018 рік – за запитом 386,2 тис. грн., фактичний – 276,868  тис. грн.

Наукова новизна одержаних результатів: уперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено:

– концепцію професійної підготовки майбутніх інженерів на основі каузального навчання, яка ґрунтується на основі моделювання реальної системи їхньої професійної діяльності та спрямована на формування професійних компетентностей  із використанням каузальних зв’язків побудови та функціонування технічних систем;

– узагальнену модель каузального змісту формування професійних компетентностей майбутніх інженерів, підґрунтям якої є узагальнений фундаментальний каузальний ланцюг вирішення професійних задач зі створення та експлуатації технічних систем, що дає можливість формувати у студентів  професійно важливі якості,  знання й уміння на понятійно-аналітичному та продуктивно-синтетичному рівнях засвоєння;

– узагальнену модель методу каузального формування професійних компетентностей майбутніх інженерів, яку побудовано на основі засвоєння елементів узагальненої моделі каузального змісту, що дозволяє оволодіти  майбутнім фахівцям способами виконання професійних видів робіт;

– узагальнений засіб каузального формування професійних компетентностей, який побудовано у вигляді каузальних ланцюгів змісту,  контекстних крокам  методу каузального формування професійних компетентностей, що забезпечує реалізацію принципу наочності на фізичному й логічному рівнях та сприяє підвищенню рівня сформованості професійних компетентностей;

уточнено структуру моделі узагальненого фундаментального каузального ланцюга вирішення професійних задач зі створення та експлуатації технічних систем, яка відображає інваріантну послідовність залучення інформаційних блоків, що дає можливість використовувати її як основу узагальненої моделі каузального змісту формування професійних компетентностей.

Практична значимість дослідження: полягає у можливості використання результатів дослідження викладачами фахових дисциплін для вдосконалення навчального процесу підготовки фахівців технічних спеціальностей у ВНЗ, а також у системі підвищення кваліфікації та післядипломної освіти інженерно-педагогічних та інженерних працівників як у ВНЗ різних рівнів акредитації, так і на промислових підприємствах.

Отримані результати використано при виконанні 20 госпдоговірних науково-дослідних робіт загальним обсягом 338,05 тис. грн. За науковим напрямком роботи опубліковано 4 монографії, 17 статей  у  журналах, що входять до наукометричних баз даних, 4 статті у закордонних виданнях, 1 стаття у фаховому виданні, видано 3 навчальних та 2 навчально-методичних посібника, подано 4 заявки на отримання охоронних документів, отримано 2 авторські свідоцтва, захищено 2 докторські та 1 кандидатську  дисертації, підготовлено та захищено 6 магістерських робіт.